هوتن شاطری‌پور

گوینده:

من هوتن شاطری‌پور هستم. در ابتدای دهه سوم زندگی. اهل مطالعه اما کم سواد. لیسانس بی‌ربط کشاورزی، اونم دام و طیور.
حدود چهار ساله با جیحونم.
می‌خوام چندتا چهار سال دیگم باشم باهاشون.