نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

گرفتاری‌ها را به فرصت تبدیل کنید


                    

معرفی کتاب

در کتاب حاضر، مؤلف آنچه را که رهبران برای استحکام بخشیدن به انعطاف‌پذیری و سازگاری و نقش دادن به دیگران در زمان‌های نامطمئن انجام می‌دهند به شکل دقیق‌تری امتحان می‌کند. در این کتاب برای اینکه گرفتاری‌ها به فرصت تبدیل شوند، شش شیوه شناسایی و معرفی می‌شوند که در کارهای رهبری استفاده شوند. در فصل‌های این کتاب هر یک از این شش شیوه معرفی می‌شوند. نشان دادن مسئولیت‌پذیری، دادن مسئولیت به دیگران، پذیرفتن مسئولیت تغییر، تعهد کامل، نقض نکردن حکم و گسترش موقعیت شش شیوه موردبررسی در این کتاب هستند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

در کتاب حاضر، مؤلف آنچه را که رهبران برای استحکام بخشیدن به انعطاف‌پذیری و سازگاری و نقش دادن به دیگران در زمان‌های نامطمئن انجام می‌دهند به شکل دقیق‌تری امتحان می‌کند. در این کتاب برای اینکه گرفتاری‌ها به فرصت تبدیل شوند، شش شیوه شناسایی و معرفی می‌شوند که در کارهای رهبری استفاده شوند. در فصل‌های این کتاب هر یک از این شش شیوه معرفی می‌شوند. نشان دادن مسئولیت‌پذیری، دادن مسئولیت به دیگران، پذیرفتن مسئولیت تغییر، تعهد کامل، نقض نکردن حکم و گسترش موقعیت شش شیوه موردبررسی در این کتاب هستند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها