نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

کلیات عطار نیشابوری


                    

معرفی کتاب

كتاب کلیات عطار نیشابوری، مهم‌ترین آثار عطار نیشابوری را در بر می‌گیرد؛ یعنی منطق الطير، تذكره الوليا و مصيبت نامه. اگر بخواهيم آثار پربار قرن پنجم و ششم را نام ببريم شايد خيلی مكث كنيم، اما آثارعطار قطعا در میان اولين نام‌هايی است كه به خاطرمان خواهد آمد؛ اثری عرفانی کلاسیک که شاید بتوان گفت هر ایرانی حداقل باید یک بار آن را بخواند.

معرفی کتاب کلیات عطار نیشابوری

کتاب کلیات عطار نیشابوری، مهم‌ترین آثار عطار را یک جا جمع کرده است: منطق الطير يا مقامات طيور از مثنوی‌های تمثیلی عرفانی به‌شمار می‌آید؛ در منطق الطير عطار، راه رسيدن به عرفان گذر از هفت وادی و هفت شهر عشق است. تذكره الاولیا هم که با نثری روان و ساده و در قسمت‌هایی مسجع به رشته تحریر درآمده، شرح حال ۷۲ تن از اولیا، عارفان و مشایخ تصوف را به همراه ویژگی‌های اخلاقی و سخنان حکمت‌آمیز ایشان را بیان کرده است. و در نهایت مصيبت نامه اثری منظوم ازعطار است كه موضوعی اجتماعی و عرفانی دارد.

گزيده هایی از کتاب کلیات عطار نيشابوری

«و گفت: هفتاد و سه سال با حق زندگانی کردم که سجده بر مخالفت شرع نکردم و یک نفس بر موافقت نفس نزدم و سفر چنان کردم که از عرش تا بثری هر چه هست مرا یک قدم کردند. وگفت: از حق ندا چنین آمد که بنده من اگر به اندوه پیش من آئی شادت کنم و اگر با نیاز آئی توانگرت کنم و چون ز آن خویش دست بداری آب و هوا را مسخر تو کنم. »
«خاشه روبی بود سرگردان راه                               خاشه می‌رفتی همه در کوی شاه
سایلی پرسید ازو کای پرهوس                          خاشه چون در کوی شه روبی و بس
گفت تا خلقان بدانندم همه                                          خاشه روب شاه خوانندم همه
تا ابد نقد من این انعام بس                                        خاشه روب کوی شاهم نام بس
آنکه او داعی من آمد برین                                        یاد داریدش دعا از صدق دین
این دم از گفتن نیندیشم بسی                                  چون خموشی هست در پیشم بسی
زود خواهد بود کاین جان و دلم                                   فرقتی جویند از آب و گلم»
«گفت: اندیشیدم وقتی که از من آرزومند تربنده هست خداوند تعالی چشم باطن من گشاده کرده تا آرزومندان او را بدیدم شرم داشتم از آرزومندی خویش خواستم که بدین خلق وانمایم عشق جوانمردان تا خلق بدانستندی که هر عشق عشق نبود تا هر که معشوق خود را بدیدی شرم داشتی که گفتی من ترا دوست دارم. و گفت: خلق آن گویند که ایشان را با حق بود و بوالحسن آن گوید که حق را با و بود.»

 درباره‌ عطار نیشابوری

فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطار نیشابوری، شاعر قرن ششم هجری بود كه در كدكن می‌زيست. از آثار درخشان وی می‌توان به جواهرنامه، خسرونامه، مختارنامه، پندنامه، بلبل نامه، هيلاج نامه و وصلت نامه اشاره كرد.

عطار داروسازی و داروشناسی را از پدرش آموخت ولی علاقه‌ای به درس خواندن نداشت و دوست داشت همان راه داروسازی و دارو شناسی‌ را ادامه دهدچه بسا كه در آن زمان كارش به او اين امكان را می‌داد كه ديگر برای شاهان مدح گویی نكند.

سرانجام او در زمان حمله مغولان كشته شد و متاسفانه آثار درخشان و پرمايه او در آن زمان سوزانده شد. قبل از مرگ او آثاری كه هم اكنون در دست است، به شهرهای ديگر برده شده بود. خوشبختانه به همين دليل اين آثار از بين نرفته‌اند.

مشخصات

عنوان كتاب: كليات عطار نيشابوری: تذكره الوليا، منطق الطير، مصيبت نامه شاعر: عطار نيشابوری ژانر: شعر فارسی تعداد صفحات: 874  

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

كتاب کلیات عطار نیشابوری، مهم‌ترین آثار عطار نیشابوری را در بر می‌گیرد؛ یعنی منطق الطير، تذكره الوليا و مصيبت نامه. اگر بخواهيم آثار پربار قرن پنجم و ششم را نام ببريم شايد خيلی مكث كنيم، اما آثارعطار قطعا در میان اولين نام‌هايی است كه به خاطرمان خواهد آمد؛ اثری عرفانی کلاسیک که شاید بتوان گفت هر ایرانی حداقل باید یک بار آن را بخواند.

معرفی کتاب کلیات عطار نیشابوری

کتاب کلیات عطار نیشابوری، مهم‌ترین آثار عطار را یک جا جمع کرده است: منطق الطير يا مقامات طيور از مثنوی‌های تمثیلی عرفانی به‌شمار می‌آید؛ در منطق الطير عطار، راه رسيدن به عرفان گذر از هفت وادی و هفت شهر عشق است. تذكره الاولیا هم که با نثری روان و ساده و در قسمت‌هایی مسجع به رشته تحریر درآمده، شرح حال ۷۲ تن از اولیا، عارفان و مشایخ تصوف را به همراه ویژگی‌های اخلاقی و سخنان حکمت‌آمیز ایشان را بیان کرده است. و در نهایت مصيبت نامه اثری منظوم ازعطار است كه موضوعی اجتماعی و عرفانی دارد.

گزيده هایی از کتاب کلیات عطار نيشابوری

«و گفت: هفتاد و سه سال با حق زندگانی کردم که سجده بر مخالفت شرع نکردم و یک نفس بر موافقت نفس نزدم و سفر چنان کردم که از عرش تا بثری هر چه هست مرا یک قدم کردند. وگفت: از حق ندا چنین آمد که بنده من اگر به اندوه پیش من آئی شادت کنم و اگر با نیاز آئی توانگرت کنم و چون ز آن خویش دست بداری آب و هوا را مسخر تو کنم. »
«خاشه روبی بود سرگردان راه                               خاشه می‌رفتی همه در کوی شاه
سایلی پرسید ازو کای پرهوس                          خاشه چون در کوی شه روبی و بس
گفت تا خلقان بدانندم همه                                          خاشه روب شاه خوانندم همه
تا ابد نقد من این انعام بس                                        خاشه روب کوی شاهم نام بس
آنکه او داعی من آمد برین                                        یاد داریدش دعا از صدق دین
این دم از گفتن نیندیشم بسی                                  چون خموشی هست در پیشم بسی
زود خواهد بود کاین جان و دلم                                   فرقتی جویند از آب و گلم»
«گفت: اندیشیدم وقتی که از من آرزومند تربنده هست خداوند تعالی چشم باطن من گشاده کرده تا آرزومندان او را بدیدم شرم داشتم از آرزومندی خویش خواستم که بدین خلق وانمایم عشق جوانمردان تا خلق بدانستندی که هر عشق عشق نبود تا هر که معشوق خود را بدیدی شرم داشتی که گفتی من ترا دوست دارم. و گفت: خلق آن گویند که ایشان را با حق بود و بوالحسن آن گوید که حق را با و بود.»

 درباره‌ عطار نیشابوری

فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطار نیشابوری، شاعر قرن ششم هجری بود كه در كدكن می‌زيست. از آثار درخشان وی می‌توان به جواهرنامه، خسرونامه، مختارنامه، پندنامه، بلبل نامه، هيلاج نامه و وصلت نامه اشاره كرد.

عطار داروسازی و داروشناسی را از پدرش آموخت ولی علاقه‌ای به درس خواندن نداشت و دوست داشت همان راه داروسازی و دارو شناسی‌ را ادامه دهدچه بسا كه در آن زمان كارش به او اين امكان را می‌داد كه ديگر برای شاهان مدح گویی نكند.

سرانجام او در زمان حمله مغولان كشته شد و متاسفانه آثار درخشان و پرمايه او در آن زمان سوزانده شد. قبل از مرگ او آثاری كه هم اكنون در دست است، به شهرهای ديگر برده شده بود. خوشبختانه به همين دليل اين آثار از بين نرفته‌اند.

مشخصات

عنوان كتاب: كليات عطار نيشابوری: تذكره الوليا، منطق الطير، مصيبت نامه شاعر: عطار نيشابوری ژانر: شعر فارسی تعداد صفحات: 874  

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها