نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

نیکی در جوانی


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر، اثر تحقیقی در خصوص نظر و عقیده‌ی شاگردان یک دبیرستان ـ یکی از کالج‌های پاریس ـ از مفهوم "خوبی" است. بر این اساس، کتاب به چند بخش تقسیم گردیده و در هر بخش دیدگاه دانش‌آموزان درباره‌ی موضوعی خاص پرسیده می‌شود؛ موضوعاتی چون "انواع خوبی کردن"، "موانع بازدارنده‌ی اعمال نیک" و "مزایای خوبی". دانش‌آموزان ضمن بیان دیدگاه‌های خویش درباره‌ی هر موضوع حکایاتی را نیز از خود در ارتباط با موضوع بازگو می‌کنند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر، اثر تحقیقی در خصوص نظر و عقیده‌ی شاگردان یک دبیرستان ـ یکی از کالج‌های پاریس ـ از مفهوم "خوبی" است. بر این اساس، کتاب به چند بخش تقسیم گردیده و در هر بخش دیدگاه دانش‌آموزان درباره‌ی موضوعی خاص پرسیده می‌شود؛ موضوعاتی چون "انواع خوبی کردن"، "موانع بازدارنده‌ی اعمال نیک" و "مزایای خوبی". دانش‌آموزان ضمن بیان دیدگاه‌های خویش درباره‌ی هر موضوع حکایاتی را نیز از خود در ارتباط با موضوع بازگو می‌کنند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها