نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text
نویسنده:

مهارت‌های ذهنی


                    

معرفی کتاب

تاریخ بشر چیزی جز کارها و ایده‌های انسان‌های بزرگ نیست. از زمانی که توجه مردم به بررسی فرایندهای تفکر خود جلب شده، یکی از اهداف و امیدهای پژوهش‌های روانشناسی استخراج ویژگی‌های کلیدی ذهن است. ویژگی‌هایی که به تفکر انسان اجازه می‌دهد همراه با بزرگان تاریخ به پرواز درآید. هدف مجموعه کتاب‌های استراتژی نبوغ به‌کارگیری ابزارهای ان‌ال‌پی به منظور تحلیل شخصیت‌های مهم تاریخی و تولید مهارت ذهنی مؤثر است. نویسنده با طرح سؤال‌ها و تحلیل داستان‌ها، نقاشی کاملی از فرایند تفکر این انسان‌های استثنایی ترسیم کرده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

تاریخ بشر چیزی جز کارها و ایده‌های انسان‌های بزرگ نیست. از زمانی که توجه مردم به بررسی فرایندهای تفکر خود جلب شده، یکی از اهداف و امیدهای پژوهش‌های روانشناسی استخراج ویژگی‌های کلیدی ذهن است. ویژگی‌هایی که به تفکر انسان اجازه می‌دهد همراه با بزرگان تاریخ به پرواز درآید. هدف مجموعه کتاب‌های استراتژی نبوغ به‌کارگیری ابزارهای ان‌ال‌پی به منظور تحلیل شخصیت‌های مهم تاریخی و تولید مهارت ذهنی مؤثر است. نویسنده با طرح سؤال‌ها و تحلیل داستان‌ها، نقاشی کاملی از فرایند تفکر این انسان‌های استثنایی ترسیم کرده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها