فریبا فصیحی

گوینده:
برای من کتاب فقط یک شی نیست، حتی مجموعه‌ای از اطلاعات نیز نیست. کتاب برای من یک حضور و وجودی خاص دارد. کتاب خواندن نوعی زندگی کردن و گام برداشتن در تفاوت از زندگی است و شادم از سهیم کردن دیگران در این گام.
به تقریر لطایف لب گشایند
هزاران گوهر معنی نمایند