نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

شبرنگ بهزاد


                    

معرفی کتاب

اهمیت بررسی نمادهای اسب، به دلیل حضور دایمی آن در تمامی آیین‌ها و باورها، و همچنین در ناخودآگاه آدمی، در رویاها، ادبیات، هنرها، خرافه‌ها و.... است. با این همه لازم به یادآوری است که نمادهای اسب نیز هم‌چون نهادهای هر موضوع دیگر دو وجه دارد: اسب که نماد عقل و غریزة مهارشده و مطیع است، الگوی ازلی هوس و سرکشی نیز هست. گاه موجب خیر و گاه موجب شر است. اسب، مرکوب، محمل و مظروف انسان و بدین‌ترتیب سرنوشتش از انسان جدایی‌ناپذیر است. در تمامی سنت‌ها، آیین‌ها، اسطوره‌ها و قصه‌های پریان، وقتی اسب و انسان در کنار هم می‌آیند، گوشه‌هایی از هزاران امکان دوستی یا ندرتا دشمنی میان اسب و انسان بازگو می‌شود. کتاب حاضر پس از نگاهی به رمزپردازی اسب از روایات پریانی، اسطوره‌ای و حماسی به نمادگرایی اسب در جام حسنلو و نیز آیین سرسپاری در ملل و نحل و رمزهایش اختصاص دارد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

اهمیت بررسی نمادهای اسب، به دلیل حضور دایمی آن در تمامی آیین‌ها و باورها، و همچنین در ناخودآگاه آدمی، در رویاها، ادبیات، هنرها، خرافه‌ها و.... است. با این همه لازم به یادآوری است که نمادهای اسب نیز هم‌چون نهادهای هر موضوع دیگر دو وجه دارد: اسب که نماد عقل و غریزة مهارشده و مطیع است، الگوی ازلی هوس و سرکشی نیز هست. گاه موجب خیر و گاه موجب شر است. اسب، مرکوب، محمل و مظروف انسان و بدین‌ترتیب سرنوشتش از انسان جدایی‌ناپذیر است. در تمامی سنت‌ها، آیین‌ها، اسطوره‌ها و قصه‌های پریان، وقتی اسب و انسان در کنار هم می‌آیند، گوشه‌هایی از هزاران امکان دوستی یا ندرتا دشمنی میان اسب و انسان بازگو می‌شود. کتاب حاضر پس از نگاهی به رمزپردازی اسب از روایات پریانی، اسطوره‌ای و حماسی به نمادگرایی اسب در جام حسنلو و نیز آیین سرسپاری در ملل و نحل و رمزهایش اختصاص دارد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها