نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text
نویسنده:

سه سرباز


                    

معرفی کتاب

نویسنده در کتاب حاضر نظاره‌گری از راه دور نیست بلکه شاهدی از دل مهلکه است، شاهدی صادق که حاضر نیست نگاه و قلمش را به نفع یکی از گروه‌های متخاصم تغییر دهد و به‌نوعی تقلب در واقعیت متهم شود. نویسنده در این رمان بیش از هر مورد دیگر به وجه بیهودگی جنگ نظر دارد، او که خود سال‌ها در خلال جنگ‌های داخلی آمریکا به‌عنوان طبال حضور داشته، هر جنگی را به‌مثابه برادرکشی ارزیابی می‌کند و هیچ حقی برای هیچ‌کدام از طرفین دعوا قائل نیست.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

نویسنده در کتاب حاضر نظاره‌گری از راه دور نیست بلکه شاهدی از دل مهلکه است، شاهدی صادق که حاضر نیست نگاه و قلمش را به نفع یکی از گروه‌های متخاصم تغییر دهد و به‌نوعی تقلب در واقعیت متهم شود. نویسنده در این رمان بیش از هر مورد دیگر به وجه بیهودگی جنگ نظر دارد، او که خود سال‌ها در خلال جنگ‌های داخلی آمریکا به‌عنوان طبال حضور داشته، هر جنگی را به‌مثابه برادرکشی ارزیابی می‌کند و هیچ حقی برای هیچ‌کدام از طرفین دعوا قائل نیست.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها