نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

سرمایه‌گذاری رفتاری


                    

معرفی کتاب

بررسی چگونگی رفتار با انواع دوستان و حتی دشمنان و تأکید بر ضرورت داشتن نیت خوب نسبت به همه مردم است. در این اثر با رویکردی روان‌شناختی به بحث در مورد اهمیت سرمایه‌گذاری بر روی رفتار خویش نسبت به اطرافیان و لزوم عبرت‌گیری از رفتارهای نامناسب گذشته پرداخته شده و چگونگی رفتار و داشتن دیدگاهی مثبت به افراد دور و بر خویش بیان شده است. نویسنده به مخاطبان خویش برای داشتن یک زندگی موفق به ویژه در زمینه‌های مالی توصیه می‌کند که: پیش‌بینی‌های بیهوده نسبت به آینده نداشته باشند، از ورود به بازار و معامله با دیگران نهراسند، مخاطرات سرمایه‌گذاری را بپذیرند، به جاذبه‌های دل‌فریب اطراف خویش توجه نکنند، روند کار خویش را بررسی کنند، با دیگران در محیط کار و زندگی رابطه‌ای دوستانه داشته باشند و با انان و در نتیجه با خود دشمنی نورزند تا یک زندگی مطلوب را تجربه کنند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

بررسی چگونگی رفتار با انواع دوستان و حتی دشمنان و تأکید بر ضرورت داشتن نیت خوب نسبت به همه مردم است. در این اثر با رویکردی روان‌شناختی به بحث در مورد اهمیت سرمایه‌گذاری بر روی رفتار خویش نسبت به اطرافیان و لزوم عبرت‌گیری از رفتارهای نامناسب گذشته پرداخته شده و چگونگی رفتار و داشتن دیدگاهی مثبت به افراد دور و بر خویش بیان شده است. نویسنده به مخاطبان خویش برای داشتن یک زندگی موفق به ویژه در زمینه‌های مالی توصیه می‌کند که: پیش‌بینی‌های بیهوده نسبت به آینده نداشته باشند، از ورود به بازار و معامله با دیگران نهراسند، مخاطرات سرمایه‌گذاری را بپذیرند، به جاذبه‌های دل‌فریب اطراف خویش توجه نکنند، روند کار خویش را بررسی کنند، با دیگران در محیط کار و زندگی رابطه‌ای دوستانه داشته باشند و با انان و در نتیجه با خود دشمنی نورزند تا یک زندگی مطلوب را تجربه کنند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها