نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text

ریاضت اقتصادی


                    

معرفی کتاب

چطور بین آن چیزی که منصفانه است و چیزی که بدهکارانمان‌ از ما می‌خواهند یکی را انتخاب کنیم؟ «یانیس واروفاکیس» در کتاب «ریاضت اقتصادی»، مخالفت خود را با این ریاضت بیان کرده و پیامدهای جبران‌ناپذیر آن را شرح می‌دهد. یانیس واروفاکیس» در این کتاب مفاهیم پوچی را که اساس درخواست ریاضت اقتصادی را بنیان می‌نهد در اختیار شما قرار می‌دهد. او کاملا رک و راست و متفاوت از دیگران، هماهنگ با صدای ستمدیدگان، راهنمایی برای اقتصاد مدرن و رفتار آن با دموکراسی پیشنهاد می‌کند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

چطور بین آن چیزی که منصفانه است و چیزی که بدهکارانمان‌ از ما می‌خواهند یکی را انتخاب کنیم؟ «یانیس واروفاکیس» در کتاب «ریاضت اقتصادی»، مخالفت خود را با این ریاضت بیان کرده و پیامدهای جبران‌ناپذیر آن را شرح می‌دهد. یانیس واروفاکیس» در این کتاب مفاهیم پوچی را که اساس درخواست ریاضت اقتصادی را بنیان می‌نهد در اختیار شما قرار می‌دهد. او کاملا رک و راست و متفاوت از دیگران، هماهنگ با صدای ستمدیدگان، راهنمایی برای اقتصاد مدرن و رفتار آن با دموکراسی پیشنهاد می‌کند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها