نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک)


                    

معرفی کتاب

مروری بر مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک و مراحل رشد جسمی و روانی اوست. در این نوشتار ابتدا به بحث در مورد فرایند و مراحل رشد و پرورش انسان از یک مرحله ابتدایی تا مرحله پختگی پرداخته شده و ماهیت و ویژگی‌های رشد در انسان مانند مسایل زیستی و فیزیولوژیکی مربوط به آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آنگاه به تحلیل رشد و تکامل جسمانی کودک از ابتدای تولد او مانند رشد قد و ازدیاد وزن، رشد اعضای مختلف بدن، رشد او از لحاظ کسب مهارت‌های مختلف، رشد کودک از نظر رشد دستگاه اعصاب وی، رشد و پرورش روحی و روانی کودک در سنین مختلف و در نتیجه رشد شخصیت وی و مراحل آن پرداخته شده و نقش خانواده و محیط در فرایند رشد او مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه نویسنده به نظریه‌های مهم رشد و بنیان‌های فلسفی آن اشاره نموده و دیدگاه برخی از روانشناسان مشهور مانند ژان پیاژه را در این زمینه منعکس نموده است. تحلیل روان‌شناختی زبان در کودکان، اختلالات رفتاری و ذهنی در آنان، عواطف کودکانه و رشد آن، رشد اجتماعی کودک و نیازهای وی در طول دوران رشد از دیگر مباحث مطرح شده در این نوشتار است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

مروری بر مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک و مراحل رشد جسمی و روانی اوست. در این نوشتار ابتدا به بحث در مورد فرایند و مراحل رشد و پرورش انسان از یک مرحله ابتدایی تا مرحله پختگی پرداخته شده و ماهیت و ویژگی‌های رشد در انسان مانند مسایل زیستی و فیزیولوژیکی مربوط به آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آنگاه به تحلیل رشد و تکامل جسمانی کودک از ابتدای تولد او مانند رشد قد و ازدیاد وزن، رشد اعضای مختلف بدن، رشد او از لحاظ کسب مهارت‌های مختلف، رشد کودک از نظر رشد دستگاه اعصاب وی، رشد و پرورش روحی و روانی کودک در سنین مختلف و در نتیجه رشد شخصیت وی و مراحل آن پرداخته شده و نقش خانواده و محیط در فرایند رشد او مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه نویسنده به نظریه‌های مهم رشد و بنیان‌های فلسفی آن اشاره نموده و دیدگاه برخی از روانشناسان مشهور مانند ژان پیاژه را در این زمینه منعکس نموده است. تحلیل روان‌شناختی زبان در کودکان، اختلالات رفتاری و ذهنی در آنان، عواطف کودکانه و رشد آن، رشد اجتماعی کودک و نیازهای وی در طول دوران رشد از دیگر مباحث مطرح شده در این نوشتار است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها