نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text
نویسنده:

رمزگشایی پیام‌های معنوی در زندگانی روزمره


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر با نگاهی تازه به مفهوم زندگی دربارة یافتن نشانه‌های معنوی در زندگی روزمره حین یک زندگی فعال اجتماعی نوشته شده است. نویسنده در کتاب کلیدهای اصلی کارکرد صحیح معنوی در زندگی را در مواردی چون: مسئولیت‌پذیری، اخلاق، حقوق و وظایف تازه، توجه به مبدأ، ایجاد تعادل و... خلاصه می‌کند. نویسنده با آشنایی به علم پزشکی، در فصل‌های پایانی کتاب، رشد بُعد جسمی را با رشد بُعد روحی مقایسه می‌کند و مراحل و مقاطع پیشرفت و علائم آن را نشان داده و در پایان دو نمونه را که به باور او حاکی از رسیدن به مرحلة رشد کامل معنوی هستند، معرفی می‌کند. همچنین هر فصل از کتاب با فهرستی از نکات کلیدی آن فصل و چند سؤال برای تفکر بیشتر پایان می‌یابد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر با نگاهی تازه به مفهوم زندگی دربارة یافتن نشانه‌های معنوی در زندگی روزمره حین یک زندگی فعال اجتماعی نوشته شده است. نویسنده در کتاب کلیدهای اصلی کارکرد صحیح معنوی در زندگی را در مواردی چون: مسئولیت‌پذیری، اخلاق، حقوق و وظایف تازه، توجه به مبدأ، ایجاد تعادل و... خلاصه می‌کند. نویسنده با آشنایی به علم پزشکی، در فصل‌های پایانی کتاب، رشد بُعد جسمی را با رشد بُعد روحی مقایسه می‌کند و مراحل و مقاطع پیشرفت و علائم آن را نشان داده و در پایان دو نمونه را که به باور او حاکی از رسیدن به مرحلة رشد کامل معنوی هستند، معرفی می‌کند. همچنین هر فصل از کتاب با فهرستی از نکات کلیدی آن فصل و چند سؤال برای تفکر بیشتر پایان می‌یابد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها