نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

حلقه‌ها احساس واقعی ما و دیگران


                    

معرفی کتاب

حلقه‌ها تمرین‌های مفیدی هستند که باعث می‌شوند افراد احساسات خود را نظم داده و سامان بخشند. هفت حلقة درون یک حلقه اصلی وجود دارند. هرکدام از این حلقه‌ها، نشان‌دهندة جایگاه افراد در زندگی شما و ارتباط آنها با شماست، و مجموع این حلقه‌ها نشان‌گر شما و زندگی شماست. اولین حلقه مرکز است، خود شما و افرادی که با جان و دل به آنها اعتماد دارید در این حلقه قرار می‌گیرند. افرادی که باعث خوشحالی شما می‌شوند در حلقة دوم و به افردی که احترام برای آنها قائلید و حس مثبتی به آنها دارید در حلقة سوم جای می‌گیرند. آدم‌هایی که فقط هرچند وقت‌ یک بار با آنها ملاقات دارید در حلقه چهارم و افرادی که جلوی پیشرفت شما را می‌گیرند در حلقة پنجم قرار می‌گیرند و در آخر حلقه‌های ششم و هفتم به ترتیب افرادی جای می‌گیرند که با آنها احساس نزدیکی ندارید و افرادی که شما را ناراحت و عصبانی می‌کنند. از طریق حلقه‌ها افراد یاد می‌گیرند که وارستگی نفس را بیابند. حلقه‌ها چه چیزهایی هستند؟؛ انجام حلقه‌ها؛ نقش حلقه‌ها در خانواده؛ با دوستان و سر کار بخش‌های کتاب حاضر است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

حلقه‌ها تمرین‌های مفیدی هستند که باعث می‌شوند افراد احساسات خود را نظم داده و سامان بخشند. هفت حلقة درون یک حلقه اصلی وجود دارند. هرکدام از این حلقه‌ها، نشان‌دهندة جایگاه افراد در زندگی شما و ارتباط آنها با شماست، و مجموع این حلقه‌ها نشان‌گر شما و زندگی شماست. اولین حلقه مرکز است، خود شما و افرادی که با جان و دل به آنها اعتماد دارید در این حلقه قرار می‌گیرند. افرادی که باعث خوشحالی شما می‌شوند در حلقة دوم و به افردی که احترام برای آنها قائلید و حس مثبتی به آنها دارید در حلقة سوم جای می‌گیرند. آدم‌هایی که فقط هرچند وقت‌ یک بار با آنها ملاقات دارید در حلقه چهارم و افرادی که جلوی پیشرفت شما را می‌گیرند در حلقة پنجم قرار می‌گیرند و در آخر حلقه‌های ششم و هفتم به ترتیب افرادی جای می‌گیرند که با آنها احساس نزدیکی ندارید و افرادی که شما را ناراحت و عصبانی می‌کنند. از طریق حلقه‌ها افراد یاد می‌گیرند که وارستگی نفس را بیابند. حلقه‌ها چه چیزهایی هستند؟؛ انجام حلقه‌ها؛ نقش حلقه‌ها در خانواده؛ با دوستان و سر کار بخش‌های کتاب حاضر است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها