افشین اعتماد

گوینده

کتاب خوندن لذت بخشه.
در جمع خوب و کاردان جیحون بودن لذتش رو دو چندان میکنه.
برای همه آرزوی عشق و امید و موفقیت دارم.