نویسنده:

آسیب‌شناسی روانی زندگی روزمره


NotesPages 312 صفحه
              

معرفی کتاب

فروید آگاهانه این کتاب را در آغاز قرن برای خوانندگان معمولی نوشته با چاپ نسخه‌های جدید، مدام شرح‌ها و ماجراهای تازه‌ای به آن افزود، بی‌آنکه هیچ تغییری در نظریات پایه‌ای کارش ایجاد کند. در این کتاب خواننده با مثال‌های کوتاه و به‌غایت جذاب، با شرح ساده، اما متقاعدکننده مسائلی مواجه می‌شود که برای همه آشنا هستند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها