آسمان مصطفایی

گوینده:
آسمانی هستم گاه ابر و گاه آفتاب!
راوی قصه‌ها، غرق در واژه‌ها به هنگام خواندنشان …
امیدوارم وقتی صدایم را می‌شنوی تو هم غرق جادوی واژه شوی و برایت حس خوبی به ارمغان آورم.