نویسنده:

آرامش در سایه‌ی گل سرخ


NotesPages 152 صفحه
              

معرفی کتاب

آنچه در کتاب حاضر بازخوانی می‌شود دارای دو بخش است. بخش نخست چهل کتیبه‌خوانی است از گزین‌گویه‌های خویشتن‌شناسی و دیگرشناسی که از هم‌افقی میان برخی مایه‌های اخلاقی تحول شاد در عرفان ایرانشهری با دانش معرفت نفس نشان دارد. بخش دوم از مضامین مضمر در دو گونه چکیده‌گوی و با اهمیت شعر شرقی حکایت می‌کند که گاه با زبان استعاری به کار رفته در بخش نخست، در دفتر شعری با نام گلستان به روایت نو واگویه می‌شود.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها